Quan hệ cổ đông

17/06/2022

Bổ nhiệm lại Giám đốc Phạm Văn Thắng

Nghị quyết 05-2022/NQ-HĐQT
08/06/2022

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Công văn số 47/CV-MTTT
17/05/2022

Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính

Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính
12/05/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04 năm 2022

Nghị quyết số 04-2022/NQ-HĐQT