Quan hệ cổ đông

18/01/2021

Danh sách Cổ đông lớn, Cổ đông nhà nước

Danh sách Cổ đông lớn, Cổ đông nhà nước
23/10/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09 năm 2020

Nghị quyết số 09-2020/NQ-HĐQT
20/10/2020

Báo cáo tài chính quý III năm 2020

Toàn văn báo cáo tài chính quý III năm 2020
19/08/2020

Giải trình chênh lệch giảm doanh thu lợi nhuận của 6 tháng đầu năm 2020

Công văn số 117-CV/MTTT