Thông tin chi tiết

Tài liệu được biên soạn dùng cho giáo viên dạy lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng) với mục đích làm cụ thể hơn việc hướng dẫn giáo viên thực hiện nội dung chương trình giáo dục mầm non theo từng độ tuổi và theo hướng tiếp cận tích hợp chủ đề.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm