Quan hệ cổ đông

29/05/2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05 năm 2024

Nghị quyết số 05-2024/NQ-HĐQT
20/04/2024

Báo cáo tài chính quý I năm 2024

Báo cáo tài chính quý I năm 2024
17/04/2024

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết số 01/2024/ĐHCĐ-MTTT
03/04/2024

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo số 01/BC-MTTT