Quan hệ cổ đông

17/05/2023

Công văn công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

Công văn số 53/CV-MTTT
28/04/2023

Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới

Phạm Huy Phong Vũ Đức Tính
28/04/2023

Nghị quyết HĐQT số 05 năm 2023

Nghị quyết số 05-2023/NQ-HĐQT
28/04/2023

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết số 01/2023/NQĐHCĐ-MTTT