V/v Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn, thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở Giáo dục Mầm non

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.

 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức biên soạn và thẩm định bộ tài liệu “Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non”.

Để triển khai có hiệu quả việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo như sau:

1. Sử dụng Bộ tài liệu “Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non” đã thẩm định theo Quyết định số 4553/GĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đăng tải trên trang web: https://moet.gov.vn) để tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán trên địa bàn về thực hiện việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non lập kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, thực hiện việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

3. Tổ chức kiểm tra công tác bồi dưỡng, tập huấn, thực hiện việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục mầm non.

4. Báo cáo kết quả bồi dưỡng, tập huấn và thực hiện việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non về Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với báo cáo tổng kết năm học (gửi về Vụ Giáo dục Mầm non, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Email: vugdmn@moet.gov.vncthnhung@moet.gov.vn; Điện thoại: 0982.604.111).

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Các văn bản đính kèm: 

Công văn 894/BGDĐT-GDMN 2018

QĐ thành lập Hội đồng biên soạn Bộ tài liệu 

QĐ thành lập Hội đồng thẩm định Bộ tài liệu 

Hướng dẫn 

Trả lời