ADC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Vào 8h30 ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền thông đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tại Đại hội 2018, ngoài các nội dung thường kì, Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kì 2018 – 2023.  

Đại hội nhận được sự tham gia của các Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần ADC; các khách mời tới từ NXB Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), NXBGDVN tại Hà Nội cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban cố vấn và CBCNV của Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông.

Tại Đại hội, Ông Phạm Văn Thắng – Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành công ty đã trình bày báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017. Bằng sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, quản lý và CBCNV, năm 2017, ADC đã đạt được kết quả: Doanh thu đạt 305.87 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt 12.006.793.595 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9.415.271.399 đồng, vượt kết quả SXKD năm 2016 127%. Với việc đẩy mạnh sản xuất và tăng trưởng không ngừng, ADC đã đóng góp vào ngân sách nhà nước 2.591 tỉ đồng.

Ông Phạm Văn Thắng – Giám đốc điều hành ADC trình bày báo cáo báo cáo thường niên của HĐQT năm 2017 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc 

Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

Bà Trần Thu Hương – Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

Ông Phạm Văn Thắng cũng đã trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2018: Doanh thu cần đạt là 315 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế là 13 tỉ đồng.

Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, Ban Giám đốc và các CBCNV công ty ADC đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2018 và thống nhất thông qua các nội dung:

– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, bao gồm: Các chỉ tiêu tài chính; phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2017

– Quỹ lương công ty 2017

– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 bao gồm: Các chỉ tiêu tài chính; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế…

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án và triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV có nhiều đóng góp theo quy định của Pháp luật.

Đại diện của NXBGDVN và các cổ đông khác phát biểu tại Đại hội

Đại hội cổ đông 2017 cũng là một Đại hội đặc biệt khi đã thống nhất bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kì 2018 – 2023.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kì 2018 – 2023

Hội đồng quản trị nhiệm kì mới bao gồm: Ông Lê Hoàng Hải, chủ tịch HĐQT; ông Đinh Gia Lê, phó chủ tịch  HĐQT (hiện là Phó Tổng biên tập NXBGDVN); ông Phạm Văn Thắng – Giám đốc ADC, ủy viên HĐQT; bà Nguyễn Bích La – Phó Giám đốc ADC, ủy viên HĐQT và bà Mai Nhị Hà, ủy viên HĐQT (hiện là trưởng Ban kiểm định chất lượng NXBGDVN).

Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 – 2023

Ban kiểm soát bao gồm: Bà Bùi Thu Lan, Trưởng Ban kiểm soát (hiện là Phó ban Kế hoạch tài chính NXBGDVN); Bà Trần Thị Thu  Hương – Trưởng phòng Hành chính công ty ADC, ủy viên; Ông Nguyễn Văn Quyết – Phó phụ trách phòng kinh doanh bán lẻ, ủy viên.

Ban kiểm soát nhiệm kì mới 2018 – 2023

Kết thúc Đại hội, ông Nguyễn Phong Yên – Trưởng ban Thư ký đọc và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Nguyễn Phong Yên thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Năm 2018 là năm đầu tiên trong thập kỉ phát triển mới của ADC. Hi vọng rằng, với những thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua, cùng với đường hướng phát triển sáng suốt cùng quyết tâm mạnh mẽ sẽ tạo ra một tầm vóc mới và sức mạnh mới cho công ty, giúp gia tăng lợi ích cho các cổ đông, nhân viên công ty và cộng đồng xã hội.

 

Trả lời