Chương trình giáo dục mầm non

chương trình giáo dục mầm non_ảnh đại diện

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       —————————                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/2009/TT-BGDĐT                                                                                     ———————————–

Hà Nội, ngày  25  tháng  7  năm  2009,

THÔNG TƯ

Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Biên bản thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục mầm non ngày 5/1/2009;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành Thông tư như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình giáo dục mầm non.

Điều 2: Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng      năm 2009 và thay thế Quyết định số 5205/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc Ban hành Chương trình  thí điểm giáo dục mầm non. Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 3: Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non trong cả nước.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                       BỘ TRƯỞNG

– Văn phòng Quốc hội;                                                                                                        (Đã ký)

– Văn phòng Chính phủ;                                                                                            Nguyễn Thiện Nhân

– Hội đồng Quốc gia giáo dục;

– Ban Tuyên giáo TƯ;

– Bộ Tư pháp (Cục K tr VBQPPL)

– Công báo;

– Kiểm toán nhà nước;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ;

– Như Điều 4 (để thực hiện);

– Lưu VT, Vụ GDMN, Vụ PC

 

Tải Chương trình Giáo dục mầm non

Trả lời