Chương trình giáo dục mầm non (được sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo TT số 28/2016-BGDĐT ngày 30/12/2016)

  • Ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT
  • Là chương trình khung, phát triển trên các quan điểm đảm bảo đáp ứng sự đa dạng của các vùng miền, các đối tượng trẻ, hướng đến sự phát triển toàn diện và tạo cơ hội cho trẻ phát triển.
  • Là căn cứ cho việc quản lý, chỉ đạo và tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ ở tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên phạm vi cả nước.

34.500 

– Ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT

– Là chương trình khung, phát triển trên các quan điểm đảm bảo đáp ứng sự đa dạng của các vùng miền, các đối tượng trẻ, hướng đến sự phát triển toàn diện và tạo cơ hội cho trẻ phát triển.

– Là căn cứ cho việc quản lý, chỉ đạo và tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ ở tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên phạm vi cả nước.

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Bộ Giáo dục & Đào tạo

– Số trang: 80 trang

– Kích thước: 29,7 x 21 cm

– Đối tượng: Cán bộ quản lý và giáo viên