Tài liệu hỏi – đáp thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Dành cho giáo viên và CBQL trường mầm non)

  • Giới thiệu nội dung Chuẩn GVMN và cách tập hợp minh chứng.
  • Hỏi – đáp các vấn đề về Chuẩn GVMN.

62.000 

Tài liệu hỏi – đáp thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Dành cho giáo viên và CBQL trường mầm non) bao gồm các nội dung:

– Giới thiệu nội dung Chuẩn GVMN và cách tập hợp minh chứng.

– Hỏi – đáp các vấn đề về Chuẩn GVMN.

  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
  • Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC
  • Tác giả: Cục Nhà giáo Bộ Giáo dục & Đào tạo
  • Số trang: 80 trang
  • Kích thước: 19 x 26,5 cm
  • Đối tượng: Giáo viên mầm non